Základná škola


Súkromná základná škola Life Academy

Škola pre všetkých žiakov, ktorí sa chcú učiť inovačne a zaujímavo.
image
Základná škola

Ponúka inovačný model vzdelávania s aplikáciou trendov, ktoré vytvárajú školu:

• európskeho modelu so vzdelávaním pre 21. storočie,

• neobvyklú, netradičnú vo svojej filozofii a metodickej práci,

• prinášajúcu radosť z učenia a odbúravajúcu školský stres,

• poskytujúcu čo najviac priestoru na rozvoj tvorivosti, originality, komunikačných zručností a zručností pre život,

• rozvíjajúcu hodnotovú orientáciu žiaka a schopnosť hodnotiť seba aj iných,

• s neohrozeným prostredím a zmysluplným učením (metodika Vysoko efektívneho učenia), so zameraním na vyhľadávanie, skúmanie a objavovanie poznatkov, hľadanie súvislostí a prepojenie naučeného so skutočným životom,

• so špecifickou starostlivosťou o osobnostné kvality a osobnostný rast každého žiaka,

• otvorenú rodičom, s možnosťou byť pri učení svojich detí a s možnosťou spolupracovať so školou netradičnými spôsobmi (oslavy učenia, neformálne stretnutia rodičov, žiakov a učiteľov),

• s programom vzdelávania aj pre žiakov s intelektovým nadaním,

• s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka s vyšším počtom hodín už od prvého ročníka lektormi,

• s možnosťou rozšíreného vyučovania ďalších cudzích jazykov (španielsky jazyk, nemecký jazyk),

• so zavedením vyučovania anglického jazyka cez obsah ďalších predmetov (prírodopis, zemepis apod.) vyučovacou metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning),

• s poskytnutím jednotného typu výchovy a vzdelávania od materskej školy cez základnú školu až po bilingválne slovensko-anglické gymnázium,

• zabezpečujúcu celodennú starostlivosť s uplatňovaním rovnakých princípov školy aj v popoludňajšej činnosti,

• ponúkajúcu umelecké vzdelávanie a športové aktivity.