Gymnázium


Súkromné gymnázium Life Academy

Súkromné gymnázium je bilingválnym slovensko-anglickým gymnáziom s osemročnou históriou.
image
Materská škola

Víziou školy je byť modernou, pohodovou, tvorivou a zmysluplnou školou pre život, v ktorom sa nikto nestratí. Je to škola:

• neobvyklá, netradičná vo svojej metodickej práci – v škole sa uplatňujú metodické postupy inovačných modelov,

• poskytujúca bilingválne – slovensko-anglické vzdelávanie,

• poskytujúcu v čo najväčšej miere priestor na rozvoj tvorivosti, originality a komunikačných zručností,

• v ktorej pedagógovia uplatňujú nedirektívny prístup a empatiu,

• ktorá učí žiaka rozvíjať city a emócie, uplatňovať životné zručnosti,

• ktorá učí progresívnej hodnotovej orientácii – schopnosti hodnotiť seba aj iných,

• v ktorej žiaci pracujú v neohrozenom prostredí,

• spolupracujúca s rodičmi svojich žiakov netradičnými spôsobmi.

Vyučovanie je realizované väčšinou v deväťdesiatminútových vyučovacích blokoch, súčasťou vzdelávania je práca so životnými zručnosťami, vyučovanie dvakrát v týždni začína alebo končí špecifickou vyučovacou hodinou – komunitou.

Základnými východiskami inovačného vzdelávania sú Vysoko efektívne učenie, projektové vyučovanie, kooperatívne učenie. V školskom roku 2012/2013 sa v škole začal realizovať projekt Tablety na vyučovaní.

Vyvrcholením celoročnej práce študentov je prezentácia celoročných projektov na zvolenú tému. Časť tejto prezentácie, ktorá sa realizuje pred ostatnými študentmi, učiteľmi a rodičmi, je v anglickom jazyku.

Výstupom je formovanie žiaka aktívneho, schopného samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi.

Dlhodobým cieľom školy je zabezpečenie humánneho a demokratického systému vzdelávania s uplatňovaním inovačných postupov, metód a stratégií na rozvoj osobnosti žiaka, tvorivosti a komunikačných zručností, prosociálnosti a empatie so zachovaním zdravého fyzického, psychického a sociálneho vývinu žiaka.

Materská škola
Materská škola

Odlišnosti inovatívnej školy od školy klasickej predstavuje filozofia školy, tvorba učebných plánov a určovanie osnov, uplatňovanie nových metód a organizačných foriem výchovno-vzdelávacej práce, organizačná štruktúra školy, hodnotenie žiakov, materiálno-technické vybavenie školy, humanizácia riadiacej činnosti, zmena vzťahov učiteľ – žiak a vytváranie nových vzťahov školy a rodiny.

Filozofia školy vychádza z potrieb formovať človeka aktívneho, schopného samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi, človeka schopného tímovej práce, tiež človeka zodpovedného v boji proti negatívnym javom doby a budovaní lepšieho sveta, lepšieho života.

Vyučovací proces je zabezpečovaný internými kvalifikovanými učiteľmi, anglickými lektormi a externými učiteľmi. Väčšina učiteľov absolvovala metodické tréningy pre inovačné vyučovanie – Vysoko efektívne učenie /Integrovné tematické vyučovanie(VEU/ITV), tréning facilitácie, tréningy kooperatívneho riešenia konfliktov, IKT, tréning mediálnej výchovy a tréning akademickej debaty. V škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá je zároveň aj školskou psychologičkou. Priemerný vek zamestnancov školy sa pohybuje okolo 35 rokov.

Cieľom do budúcnosti je udržať kvalifikovaný tím odborne vysoko kvalitných učiteľov, ktorým bude záležať na ďalšom vzdelávaní a rozvoji svojej odbornosti.

Celkový počet hodín študijného odboru je vyšší v porovnaní s celkovým počtom hodín v štátnom vzdelávacom programe z dôvodu overovania schváleného experimentu.

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty je doplnená o predmet komunikačná výchova.

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia je doplnená o predmet Tvorba projektov a prezentačné zručnosti.

Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90 – minútový blok, v niektorých predmetoch sa vyučuje ako 45 – minútová vyučovacia hodina.

Anglický jazyk sa učí ako ďalší vyučovací jazyk, trieda sa delí na skupiny. Druhý cudzí jazyk – vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký, španielsky. Podľa potreby a možností školy sa vyučujú aj ďalšie cudzie jazyky.